Handleiding EM

Dec 10, 2013 | EM-information

Handleiding EM
Effectieve Micro-organismen

Bereidingswijze & Toepassingen


Agriton logo

Nuttige & effectieve Micro-organismen
voor een duurzame landbouw en een gezond milieu

Gezond en veilig voedsel

Handleiding EM Effectieve Micro-organismen
Bereidingswijze en toepassing


Een natuurlijke landbouwmethode met behulp van Effectieve Micro-organismen, EM Technologie.

1.0 Introductie.

In Japan is een natuurlijke landbouwmethode ontwikkeld met het doel voedsel te produceren, dat gezond is en geen schadelijke chemische en giftige stoffen bevat. Al vele jaren wordt er via natuurlijke methoden landbouw bedreven. Het resultaat is te gering om voldoende voedsel te produceren voor de meerderheid van de bevolking.
In de jaren tachtig introduceerde Prof. Dr. Teruo Higa Effectieve Micro-organismen voor de natuurlijke landbouw. Hij kweekt en gebruikt een gemengde cultuur nuttige micro-organismen met de bedoeling de bodemvruchtbaarheid te verbeteren, de ziekteverwekkende microben te onderdrukken en de efficiëntie van de organische stof te verhogen. Daarmee verbeterde hij de plantengroei. Deze technologie bleek zeer succesvol. Daarom is er in november 1989 in Thailand een internationaal congres georganiseerd, om deze technologie te introduceren in Azië. Tijdens dit congres werd het Asia Pacific Natural Agriculture Network (APNAN) opgericht.
Het hoofddoel van APNAN is het vestigen van een internationaal netwerk van wetenschappers in Azië om onderzoek te bevorderen en trainingprogramma’s voor educatie en technologie te ontwikkelen.
Deze activiteiten zijn gebaseerd op de principes van de natuurlijke landbouwmethode en de technologie van Effectieve Micro-organismen (EM).

 

1.1 De meest ideale landbouw.

De vijf doelstellingen van de meest ideale landbouwmethode zijn:

 1. Het produceren van gezond en veilig voedsel ter verbetering van de menselijke gezondheid.
 2. Het moet economisch voordeliger zijn, zowel voor producent (agrariërs) als consument.
 3. Het moet duurzaam en makkelijk uitvoerbaar zijn voor iedereen.
 4. Het dient ons milieu te beschermen.
 5. Het produceren van voldoende voedsel met een hoge kwaliteit voor een groeiende wereldbevolking.

 

1.2 Het gebruik van effectieve micro-organismen in de agrarische sector

De agrarische produktie begint bij het proces van de fotosynthese in groene planten, waarbij gebruik wordt gemaakt van zonlicht (energie), water en kooldioxide (CO2). Deze uitgangsmaterialen zijn gratis beschikbaar. Daarom kan men zeggen: “De agrarische sector produceert iets vanuit niets”. Hoewel dit zeer aantrekkelijk klinkt, zijn de huidige agrarische produktiesystemen vanuit economisch oogpunt bezien, nauwelijks doelmatig. Dit is te wijten aan een te lage benutting van zonne-energie door planten.
Het potentiële benuttingspercentage van de plant om zonlicht om te zetten in koolhydraten ligt tussen 10 en 20 %. De benutting bedraagt in de praktijk echter minder dan 1 %. Zelfs sommige C4 planten, zoals suikerriet overschrijden zelden een benuttingspercentage van 6 of 7 % gedurende de maximale groeiperiode. De benuttingsgraad is normaal minder dan 3 %; zelfs bij het behalen van een optimale oogst.
In vroegere studies nam men aan dat het benuttingspercentage van zonlicht voor de fotosynthese in de plant niet verder verhoogd kon worden. De produktie van de biomassa zou een maximum niveau hebben bereikt. Echter door het zichtbare licht en de infrarode straling beter te benutten, kan de produktie van de biomassa wel verder worden verhoogd. Infrarode straling en het zichtbare licht vormen 80 % van de zonne-energie. Daarnaast moet er een methode komen om een beter hergebruik van de energie te realiseren. Energie, die in plantaardige en dierlijke afvalstoffen aanwezig is en waardoor organische moleculen direct door de plant kunnen worden opgenomen.
Bij aanwezigheid van organische stof kunnen fotosynthetische bacteriën en algen gebruik maken van golflengten variërend van 700 tot 1200 nm. De groene plant maakt geen gebruik van deze golflengten. Micro-organismen die een fermentatie bewerkstelligen kunnen organische stof afbreken en daarbij complexe componenten vrijmaken ten behoeve van de plant, zoals aminozuren. Dit verhoogt de efficiëntie van organisch materiaal voor de teelt van gewassen. De oplossing om oogsten te vergroten, is door een beter gebruik te maken van de organische stof die veel zonne-energie bevat en die door Effectieve Micro-organismen wordt omgevormd tot plantenvoeding. Dit proces verhoogt het benuttingspercentage van de zonne-energie.

 

2.0 Effectieve Micro-organismen (EM)

Effectieve Micro-organismen, afgekort EM, is een gemengde cultuur van nuttige micro-organismen (hoofdzakelijk: fotosynthetische bacteriën, melkzuurbacteriën, gisten, actinomyceten en schimmels, die een fermentatie bewerkstelligen) die in de bodem geënt kan worden om de microbiële verscheidenheid te verhogen. Dit bevordert de bodemvruchtbaarheid en de gezondheid van gewassen, waardoor groei, opbrengst en kwaliteit van het gewas worden verbeterd.
Het concept om bodems en planten te enten met nuttige micro-organismen en zo een gunstiger microbiëel milieu voor de plantengroei te creëren, wordt al tientallen jaren bediscussieerd door landbouwwetenschappers. De technologie achter het concept van de Effectieve Micro-organismen en de praktische toepassing daarvan, werd ontwikkeld door Professor Dr. Teruo Higa aan de Universiteit van Ryukyus te Okinawa, Japan.
Professor Higa heeft een groot deel van zijn wetenschappelijke carrière gewijd aan het isoleren en selecteren van verschillende micro-organismen voor de ontwikkeling van gunstige effecten op bodem en plant. Higa heeft micro-organismen gevonden die naast elkaar kunnen bestaan in een gemengde cultuur en fysiologisch met elkaar verenigbaar zijn. Wanneer deze cultuur in een natuurlijk milieu wordt ingezet, worden individuele nuttige effecten door de synergistische werking versterkt. (Synergie = elkaar bevorderend).

EM culturen bevatten geen genetisch gemodificeerde micro-organismen. EM bestaat uit gemengde culturen micro-organismen, die vrij in de natuur voorkomen.

 

2.1 Effecten van EM

Enkele nuttige invloeden van EM:

 1. Bevordert kiemen, bloeien, vruchtzetting en rijping van gewassen.
 2. Verbetert de fysische, chemische en biologische toestand van de bodem
  en onderdrukt de door de bodem voortgebrachte, ziekten en plagen.
 3. Verhoogt de benutting van de fotosynthese door de gewassen.
 4. Verzekert een beter kiemen en een betere beworteling van de plant.
 5. Verhoogt het rendement van de organische stof als bemesting.

Deze nuttige effecten van EM resulteerden in hogere opbrengsten en betere kwaliteit van de gewassen. EM is geen pesticide en bevat daarom ook geen chemicaliën die als zodanig kunnen worden aangemerkt. EM is een microbiële enting die de plant versterkt in haar biologische immuniteit tegen ziekten en plagen. Door het verhogen van wedijverende en antagonistische (tegenwerkend) activiteiten van micro-organismen uit de EM enting, worden natuurlijke processen in werking gezet die ziekten en plagen onderdrukken.

 

2.2 Voornaamste micro-organismen in EM en hun werking in de bodem.

(1) Fotosynthetische bacteriën (Fototrofe bacteriën)

Fotosynthetische bacteriën zijn onafhankelijke micro-organismen die in hun eigen behoeften voorzien. Deze bacteriën maken waardevolle stoffen aan uit wortelaf-scheidingen, uit organische stof en/of uit schadelijke gassen (o.a. waterstofsulfide H2S). Hun energiebron is zonlicht en de warmte van de bodem. Deze waardevolle stoffen omvatten aminozuren, nucleïnezuren, bioactieve stoffen en suikers die alle de groei en de ontwikkeling van de plant bevorderen.
De stofwisselingsprodukten van deze micro-organismen worden door de plant direct geabsorbeerd en dienen tevens weer als substraat voor de toename van bacteriën. Dus door de toename van fotosynthetische bacteriën in de bodem worden andere effectieve micro-organismen positief beïnvloed. Zo neemt de mycorrhiza in de rhizosfeer toe doordat de vrijgekomen stikstofhoudende verbindingen (aminozuren) afkomstig uit de afscheidingen van de fotosynthetische bacteriën als voedingssub-straten worden gebruikt.
De mycorrhiza verbetert de oplosbaarheid van fosfaten in de bodem, waardoor niet beschikbaar fosfor nu wel ter beschikking komt van de plant. De mycorrhiza kan samenleven met de Azotobacter, stikstofbindende bacteriën, waardoor de stikstofbindingscapaciteit wordt verhoogd.

(2) Melkzuurbacteriën.

Melkzuurbacteriën maken melkzuur uit suikers en andere koolhydraten die geproduceerd worden door fotosynthetische bacteriën en gisten. Melkzuurbacteriën worden al heel lang gebruikt in voedingsindustrie; bijvoorbeeld in yoghurt. Melkzuurbacteriën hebben een krachtige steriliserende eigenschap. Zij onderdrukken schadelijke micro-organismen en bevorderen een snelle afbraak van organische stof. Bovendien bewerkstelligen de melkzuurbacteriën de afbraak van de organische stoffen lignine en cellulose. Ze fermenteren deze stoffen zonder schadelijke gevolgen te veroorzaken die wel voorkomen in onafgebroken organische stoffen. Melkzuur-bacteriën hebben het vermogen om de Fusarium-voortplanting te onderdrukken. Fusarium zijn schadelijke micro-organismen die ziekten veroorzaken bij het telen van gewassen. Verhoogde Fusarium-populaties verzwakken in het algemeen de plant. Bij een zieke plant ontstaat een plotselinge toename van schadelijke nematoden (aaltjes). Het voorkomen van nematoden neemt geleidelijk af, naarmate de melkzuur-bacteriën de voortplanting en de negatieve werking van Fusarium onderdrukken.

(3) Gisten

Gisten vervaardigen anti-microbiële en andere waardevolle stoffen voor de plantengroei uit aminozuren en suikers, welke door fotosynthetische bacteriën, organische stof en plantenwortels worden uitgescheiden.
Bioactieve stoffen zoals hormonen en enzymen die schimmels produceren, bevorderen een actieve cel- en worteldeling. Hun stofwisselingsprodukten zijn waardevolle substraten voor Effectieve Micro-organismen, zoals melkzuurbacteriën en actinomyceten.

(4) Actinomyceten

Actinomyceten, die veel overeenkomsten vertonen met bacteriën en schimmels, vervaardigen anti-microbiële stoffen uit aminozuren die afkomstig zijn van fotosynthetische bacteriën en uit organische stof. Deze anti-microbiële stoffen onderdrukken schadelijke schimmels en bacteriën. Actinomyceten kunnen samenleven met fotosynthetische bacteriën. Beide soorten bevorderen derhalve de kwaliteit van het bodem-milieu door de anti-microbiële activiteit van de bodem te verhogen.

(5) Schimmels die fermentatie veroorzaken

Schimmels die een fermentatie veroorzaken, zoals Aspergillus en Penicillium, breken organische stof snel af om alcohol, esters en antimicrobiële stoffen te produceren. Op deze manier wordt stank onderdrukt en aantastingen door schadelijke insekten en maden voorkomen.

 

Elke soort Effectieve Micro-organismen (fotosynthetische bacteriën, melkzuur-bacteriën, gisten, actinomyceten en schimmels die een fermentatie bewerkstelligen) heeft een eigen specifieke opgave. Echter de fotosynthetische bacteriën vormen de spil waar het bij de EM-activiteiten om gaat.
Fotosynthetische bacteriën ondersteunen de activiteiten van andere micro-organismen. Aan de andere kant gebruiken fotosynthetische bacteriën ook stoffen die door andere micro-organismen worden vervaardigd. Men kan hier spreken van naast elkaar bestaan tot wederzijds voordeel. Wanneer Effectieve Micro-organismen zich als een gemeenschap in de bodem gevestigd hebben en zich vermeerderen, worden populaties van de oorspronkelijke effectieve micro-organismen ook bevorderd. Dientengevolge neemt de microflora rijkelijk toe en de microbiële ecosystemen in de bodem komen in evenwicht, terwijl schadelijke micro-organismen niet toenemen. Op deze manier worden door de bodem verwekte ziekten onderdrukt.
Plantenwortels scheiden stoffen af zoals koolhydraten, aminozuren, organische zuren en actieve enzymen. Effectieve Micro-organismen gebruiken deze afscheidingen voor hun groei. Tijdens dit proces scheiden ook deze amino- en nucleïnezuren af plus een verscheidenheid aan vitaminen en hormonen en voorzien de planten er mee. In zulke bodems leven Effectieve Micro-organismen in de wortelzone (rhizosfeer) samen met de plant (symbiose). Planten groeien voortreffelijk in gronden die door Effectieve Micro-organismen worden gedomineerd.

 

3.0 Gebruiksaanwijzing van EM1 in de tuin- en akkerbouw en op grasland.

EM1 is de benaming van het uitgangsprodukt Effectieve Micro-organismen dat Agriton levert in plastic flessen van 1 liter en in plastic containers van 10 liter.
EM1 kan op vier manieren worden gebruikt, te weten als: EM-oplossing, EM-bokashi, EM5 en EM gefermenteerd plantextract.

 

3.1 EM-oplossing

Toepassingen:

EM1 kan als vloeibare oplossing wordt aangewend.

 1. Als bodemverbeteraar om de vruchtbaarheid te verhogen met het doel om ziekten en plagen te onderdrukken en de kwaliteit van de gewassen te verbeteren.
 2. Als bladbemester om het benuttingspercentage van zonne-energie in de fotosynthese door de planten te verhogen.
 3. Als compostversneller om de energie in de organische stof niet verloren te laten gaan in de vorm van warmte, zoals dit wel het geval is bij het traditionele composteren. Bij traditioneel composteren worden temperaturen bereikt van 75 graden Celsius en meer, waardoor de verliezen veroorzaakt worden. EM bereikt temperaturen van slechts 40 tot 45 graden Celsius. EM-compost behoudt 50 % meer energetische voedingswaarde dan traditionele compost.
 4. Als activator voor de fermentatie van silage (gras/maïskuil). De kwaliteit van het allerbeste gras of maïs wordt door de fermentatie van EM qua inhoudsstoffen aanmerkelijk verbeterd.
 5. Als natuurlijke zaadontsmetter i.p.v. chemische ontsmetting. De met EM geënte zaden, bollen of knollen zullen beter en sneller ontkiemen. Na het ontkiemen kan de pas gevormde plant beter beschikken over de noodzakelijke voedingsstoffen.

 

Bereidingswijze:

EM1 dient te worden geactiveerd door toevoeging van water en voedsel. Deze EM-oplossing dient als volgt te worden bereid:

 1. Water
 2. EM
 3. Melasse

1000 cc
1 cc
1 cc

(1 Liter)

(of 1 gram suiker)

Deze EM-oplossing kan na 2 – 24 uur als bodemverbeteraar, als bladbemester, compost-versneller, in de silage en voor ontsmetting van zaden worden gebruikt. De oplossing dient binnen 3 dagen na het mengen te worden gebruikt.

 

Te gebruiken hoeveelheid:

Bodemverbeteraar en bladbemester:

per
per
per

100 m2 grond
1.000 m2 grond
10.0000 m2 grond

(1 are)
(10 are)
(1 ha)

1 Liter EM-oplossing
10 Liter EM-oplossing
100 Liter EM-oplossing

Deze EM-oplossing dient 5-6 maal per groeiseizoen te worden aangewend.

 

Compostversneller:

Er zijn twee manieren van composteren: aan de hoop en als oppervlakte-compostering.

Aan de hoop:
1 Liter EM-oplossing per m3 compost, gelijkmatig te verdelen over de lagen die worden opgezet.

Oppervlaktecompostering:
Dezelfde hoeveelheden gebruiken als bij bodemverbeteraar/bladbemester aangegeven.

 

Silage (gras/ maïskuil):

De EM-oplossing gelijkmatig over de op te zetten kuil verdelen, echter de kuil niet te nat laten worden. Vernevelen is het meest doeltreffend. Vooral de melkzuurbacteriën zorgen voor een juiste fermentatie, waardoor smakelijkheid, houdbaarheid en kwaliteit (voedingsstoffen) aanzienlijk toenemen.
1 Liter EM-oplossing is ruim voldoende voor 1 m3 kuil.

 

Zaadontsmetting:

Om het kiemen te versnellen en ziekten te vermijden, is het dienstig om zaad, knollen, bollen, aardappelen onder te dompelen in een EM-oplossing.

Zaad, knollen en bollen: 1 uur. Aardappelen: 30 minuten.

Bruinrot bij aardappelen: 2 – 4 uur.
Fusarium en andere schimmelziekten bij knollen en bollen: 6 – 7 uur.

 

3.2 EM Bokashi.

Bokashi is een Japans woord, hetgeen gefermenteerde organische stof betekent. Het wordt gemaakt door een mengsel van organische stoffen te fermenteren met EM1 (rijstzemelen, tarwezemelen, vismeel etc.). Alle organische reststoffen kunnen worden gebruikt. De kwaliteit van Bokashi wordt sterk verbeterd door toevoeging van fijn vermalen zeeschelpenkalkmeel en Bentoniet kleimineralen. Bokashi wordt door Japanse boeren en tuinders traditioneel gebruikt als bodemverbetering om de microbiële verscheidenheid van de bodems te verhogen en de planten te voorzien van voedingsstoffen.

 

3.2.1 Aërobe Bokashi (met zuurstof) en anaërobe Bokashi (zonder zuurstof)

De voor- en nadelen van aërobe en anaërobe Bokashi zijn als volgt:

Aërobe Bokashi

Voordeel: Kan op grote schaal geproduceerd worden. De fermentatieduur is korter dan van de anaërobe Bokashi.
Nadeel: Verlies van energie uit de organische stof, doordat de temperatuur gedurende de fermentatie te hoog (75 graden of hoger) oploopt.

 

Anaërobe Bokashi

Voordeel: Behoud van energie (voeding) uit het organische materiaal, dit proces is vergelijkbaar met de gras- of maïssilage.
Nadeel: Bij verkeerde behandeling treedt bederf op.

 

Toepassingen:

Bokashi is een voedingsbron voor de in de bodem te enten micro-organismen, waardoor deze zich definitief in de bodem vestigen, zich vermeerderen en daardoor domineren over de aanwezige schadelijke bacteriën, virussen en schimmels. De neutrale groep micro-organismen die in een ziekteverwekkende bodem de zijde kozen van de tot dan toe overheersende schadelijke micro-organismen, zullen zich nu aansluiten bij de EM effectieve en nuttige micro-organismen. Op deze wijze wordt een ziekteverwekkende bodem een ziekteonderdrukkende bodem. De positieve micro-organismen produceren bovendien uit de Bokashi waardevolle voedingsstoffen voor het gewas, waaronder bioactieve stoffen, zoals natuurlijke groeihormonen, vitaminen, penicilline en aminozuren. Deze symbiose, het samenleven tussen plant en bodemflora, is het meest natuurlijke proces in een bodem. De land- en tuinbouw kan op geen enkele andere manier, duurzaam meer profijt uit de bodem halen.

 

Bereidingswijze:

Materialen voor Bokashi:

Voor Bokashi kan elk soort organisch materiaal worden gebruikt. Bijvoorbeeld: rijstzemelen, tarwezemelen, maïsmeel, stro, gehakseld onkruid, zaagmeel, gewasresten, vismeel, beendermeel, uitwerpselen van allerlei dieren, zoals, paardemest, koemest, kippemest, duivemest, maar ook keukenafvallen, zeewier, hooi, gemaaid gras, vermalen zeeschelpen en Bentoniet kleimineralen.
Rijstzemelen zijn sterk aan te bevelen als een belangrijk ingrediënt voor Bokashi omdat ze uitstekende voedingsstoffen voor micro-organismen bevatten. Het is gewenst om een combinatie van organische stoffen te kiezen, die zowel een hoge als een lage C/N-verhouding hebben (koolstof/stikstof-verhouding). In het algemeen wordt het gebruik van tenminste drie verschillende organische materialen aanbevolen om de microbiële diversiteit te verhogen.

Er zijn vele soorten Bokashi, afhankelijk van de gebruikte organische materialen. De bereidingswijze van een typische Bokashi is als volgt:

 1. Organisch materiaal
 2. EM1
 3. Melasse
 4. Water
 5. Kleimineralen Bentoniet
 6. Zeeschelpenkalkmeel

150 liter
150 cc
150 cc
15 liter
2,5 kg
2,5 kg

(volume)

(of 150 gram suiker)

De hoeveelheid water hangt af van de vochtigheid van de gebruikte materialen. Het vochtgehalte mag niet hoger zijn dan 30 %. Dit is als volgt te controleren: wanneer men de kant en klare Bokashi in de hand samenknijpt, mag de kluit niet uiteen vallen en er mag geen vocht uit sijpelen. Zo’n Bokashi voelt aan als een uitgeknepen spons. Bij het aanraken van de kluit moet deze uiteenvallen.

Anaërobe bereiding van Bokashi:

 1. Meng de organische stoffen.
 2. Melasse oplossen in wat warm water en toevoegen aan de 15 liter water.
 3. EM1 toevoegen aan deze oplossing.
 4. Voeg de totale oplossing geleidelijk toe aan de organische stoffen en meng dit geheel goed door elkaar.
 5. Verpak het mengsel in een zwarte kunststof zak (of container) en sluit deze luchtdicht af. Niet blootstellen aan direct zonlicht.
 6. De fermentatieduur:
  In de zomer, ca. 3 – 4 dagen
  In de winter, ca. 7 – 8 dagen, bij voorkeur op een warme plaats bewaren.

De Bokashi is klaar voor gebruik, wanneer deze een zoet gefermenteerde reuk afgeeft. In geval van een zure en verrotte stank, is de Bokashi niet goed.

 1. De anaërobe Bokashi dient, na de fermentatie in de bodem te worden ingewerkt. Wil men de Bokashi bewaren, dan moet ze eerst worden gedroogd door de Bokashi uit te spreiden op een betonnen vloer in de schaduw. De droge Bokashi weer in een (zwarte) zakken of containers te verpakken.

 

Aërobe bereiding van Bokashi:

 1. Meng de organische stoffen.
 2. Melasse oplossen in wat warm water en toevoegen aan de 15 liter water.
 3. EM1 toevoegen aan deze oplossing.
 4. Voeg de totale oplossing geleidelijk toe aan de organische stoffen en meng dit geheel goed door elkaar.
 5. Deponeer het mengsel op een betonnen vloer en dek de hoop af met bijvoorbeeld jutezakken, rietmatten of een plastic zeil. Vermijd blootstelling aan regen.
 6. Onder aërobe omstandigheden fermenteert Bokashi zeer snel, hetgeen een temperatuurstijging tot gevolg heeft. De ideale temperatuur ligt tussen de 35 – 45 graden Celsius. Controleer de temperatuur regelmatig. Indien de temperatuur boven de 50 graden Celsius stijgt moet de Bokashi om te beluchten worden omgezet.
 7. De fermentatieduur:
  In de zomer, ca. 3-4 dagen.
  In de winter, ca. 7-8 dagen.

De Bokashi is klaar wanneer deze een zoete gefermenteerde geur (de reuk van bier of wijn) heeft en men witte schimmeltjes waarneemt. Wanneer de Bokashi een zure verrotte stank heeft, dan is ze niet goed en moet dan opnieuw worden gefermen-teerd!

 1. Gerede Bokashi kan het beste direct worden gebruikt. Om te bewaren moet de Bokashi in de schaduw worden gedroogd en in (zwarte) plastic zakken gedaan.

De werkzaamheid van Bokashi, die boven de 50 graden Celsius is gefermenteerd, is 50% lager dan de Bokashi, die bij een lagere temperatuur is gefermenteerd. Dat komt door het verlies aan energie (warmte) bij te hoge fermentatie-temperaturen.

 

Te gebruiken hoeveelheid:

per
per
per

100 m2 grond
1.000 m2 grond
10.0000 m2 grond

10 kg
100 kg
1000 kg

100 gram Bokashi per m2 is in het algemeen voldoende. Men kan meer geven aan een bodem die arm aan organische stof is. Maximum hoeveelheid 1 kg Bokashi per m2.


3.3 EM5

EM5 is geen chemisch gewasbeschermingsmiddel en is niet giftig. EM5 wordt gebruikt om ziekten en plagen in gewassen te voorkomen. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt om schadelijke insekten te weren.
Voor het maken van EM5 kunnen de ingrediënten variëren. Om EM5 effectiever te maken, mogen er meer organische stoffen worden gebruikt, zoals knoflook, brandnetels, Spaanse pepers, gras, stoffen waaraan een medische waarde wordt toegekend. Wanneer men zulke materialen gebruikt kan men ze het beste eerst in een mixer fijn maken.

 

Toepassingen:

Als plantenbeschermingsmiddel

Directe bespuiting van schadelijke insekten leidt tot vermindering van de populaties of totaal verdwijnen daarvan. Een grondige bespuiting van de plant, vooral ook aan de onderzijde van de bladeren, garandeert goede resultaten. Voortdurende of regelmatige besproeiingen met EM5 verzekeren het uitschakelen van schadelijke insekten, die mogelijk ontsnapt zijn of die zich nieuw voordoen. EM5 werkt op termijn. Derhalve brengen regelmatige bespuitingen de beste resultaten.

Alhoewel het toepassen van chemische middelen snelle resultaten heeft, zijn ze schadelijk voor de planten en de bodem. Op lange termijn kunnen de effecten van chemische middelen rampzalig zijn, niet alleen voor het milieu, maar ook financieel voor de agrariër en voor zijn gezondheid. EM5 heeft geen schadelijke bijwerking, zelfs niet bij overmatig gebruik. EM5 verbetert de weerstand van de plant door de absorptie van EM5. Het niveau van anti-oxidatie neemt daardoor toe. Anti-oxidatie is het vermogen om ziekten en plagen te onderdrukken, waardoor de immuniteit van de plant toeneemt.

Ondanks dat EM5 enige tijd nodig heeft om zijn werk te doen, afhankelijk van bodem en soort gewas, heeft EM5 een gunstige invloed op het milieu, de bodem, de plant en het financiële resultaat van de agrariër. EM5 kan eenvoudig en goedkoop door de agrariër zelf worden geproduceerd. Op lange termijn heeft hij steeds minder EM5 nodig, omdat de bodemvruchtbaarheid en bodemgezondheid toenemen. Deze veranderingen in de bodem verzekeren een gezonde en sterke oogst die zichzelf tegen ziekten en plagen beschermt. Het is aan te bevelen gewasresten van de afgelopen oogst terug te gegeven aan de bodem voordat het volgende seizoen begint. Bij gebruik van EM5 zullen ziekten en plagen worden onderdrukt die anders wel in de volgende oogst terug te vinden zouden zijn.

EM5 bevat EM en draagt daardoor bij tot gunstige effecten, die merkbaar zijn in een verhoging van de opbrengst en de kwaliteit van de oogst. Derhalve vervallen de hoge kosten van kunstmeststoffen en chemische bestrijdingsmiddelen.

 

Bereidingswijze:

Hieronder volgt een standaard mengsel:

 1. Water
 2. Melasse
 3. Appelazijn
 4. Spiritus
 5. EM1

600 cc
100 cc
100 cc
100 cc
100 cc

Bronwater is beter dan leidingwater (chloor).
Natuurazijn is beter dan synthetische azijn.
Spiritus of ethyl-alcohol kan worden gebruikt.
Alle ingrediënten kunnen met elkaar worden vermengd in een plastic container.

 

Het maken van EM5:

 1. Vermeng de melasse met water (handwarm water voor oplossen van de melasse).
 2. Voeg azijn en spiritus toe, daarna EM1.
 3. Giet de gemengde oplossing vervolgens in een ondoorzichtige plastic container,die luchtdicht afgesloten kan worden. (Glazen flessen mogen niet worden gebruikt). Verwijder een overmaat aan lucht, teneinde de anaërobe toestand te handhaven.
 4. Zet de container weg op een warme plaats (20-35 graden Celsius), niet bloot stellen aan direct zonlicht.
 5. Wanneer de plastic container gaat uitzetten door een teveel aan gefermenteerd gas, draai dan de schroefdop los, zodat het gas kan ontsnappen of gebruik een waterslot zoals bij wijnbereiding. Draai daarna de schroefdop weer vast. Controleer dit proces regelmatig.

EM5 is klaar voor gebruik zodra de gasontwikkeling tot stilstand is gekomen. EM5 moet een zoete geur hebben. (Ester/alcohol). Let wel EM5 moet nog wel verdund worden.

Houdbaarheid:

EM5 moet op een koele donkere plaats worden bewaard bij een constante temperatuur. Echter niet in de koelkast bewaren en niet bloot stellen aan zonlicht.
De houdbaarheid van EM5 is 3 maanden na bereiding.

De te gebruiken hoeveelheid EM5.

 1. EM5 verdunnen in water 1:500 – 1:1000 en de planten ermee besproeien.
 2. Na het kiemen beginnen met het spuiten van EM5, voordat ziekten en plagen zich voordoen (preventief beschermend).
 3. Spuit ‘s morgens en na hevige regenval.
 4. EM5 regelmatig toedienen.

Omdat EM5 geen pesticide, fungicide, herbicide is, noch schadelijke chemicaliën bevat, is het gebruik anders dan van gangbare landbouwchemicaliën. Chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt om een probleem met kracht en met snelheid op te lossen, ze worden gebruikt met specifieke intervallen (symptoom). EM5 wordt toegepast vanaf het tijdstip van planten, dus voordat enige ziekte of plaag zich ontwikkelt (oorzaak). Wanneer dit niet wordt gedaan en ziekten of plagen zich voordoen, moet EM5 dagelijks worden gesproeid totdat het probleem verdwijnt. EM5 kan daarna één of twee keer per week, direct op de planten worden gespoten.

 

3.4 EM gefermenteerd plantextract.

EM gefermenteerd plantextract wordt gemaakt van verse onkruiden en EM. EM gefermenteerd plantextract bevat organische zuren, bioactieve stoffen, mineralen en andere waardevolle stoffen uit onkruiden en andere organische stoffen. De produktiekosten van EM gefermenteerd plantextract zijn, door het gebruik van kruiden, erg laag.

 

Toepassingen:

Het belangrijkste effect van EM gefermenteerd plantextract is om de planten te voorzien van hoogwaardige voedingsstoffen en om ziekten en schadelijke insekten te onderdrukken.

 

Bereidingswijze:

Het volgende standaardrecept voor EM gefermenteerd plantextract:

Ingrediënten voor een 20 Liter container

 1. Gehakte kruiden
 2. Water
 3. Melasse
 4. EM1

14 liter
14 liter
420 cc
420 cc

3% water
3% water

Gebruik kruiden en bloemen, zoals brandnetels, paardebloemen, knoflookteentjes en -stengels, goudsbloemen en afrikanen, vers gemaaid gras, klavers etc. Gebruik zoveel mogelijk verschillende soorten, teneinde de bioactieve stoffen en de microbiële diversiteit te verhogen. Verzamel de bloemen en onkruiden ‘s morgens.

Bron- of regenwater is beter dan leidingwater (chloor!). Toevoegen van een klein beetje zeezout (enige grammen) is zeer goed in verband met de mineralen-voorziening.

 

Benodigde gereedschappen:

Grote plastic container met een wijde opening. Steen of een zwaar voorwerp om de onkruiden of bloemen samen te drukken, zwarte plastic zak, houten plank om de kruiden af te dekken (zoals men zuurkool inmaakt).

Het maken van EM gefermenteerd plantextract:

 1. Snij of hak de kruiden en bloemen fijn in stukken van 2-5 cm.
 2. Stop de kruiden en bloemen in de container.
 3. Vermeng de EM1 met melasse en giet het mengsel in de container.
 4. Leg de zwarte plastic zak over de container.
 5. Leg de deksel op de plastic zak en daarop de steen; zodat er geen zuurstof toetreedt.
 6. Plaats de container op een warme plaats (20-35 graden Celsius, niet in direct zonlicht.
 7. De fermentatie begint na 2-5 dagen (afhankelijk van de temperatuur) en is te merken aan de gasvorming.
 8. Roer de inhoud van de container regelmatig om zodat het ontstane gas kan ontsnappen.
 9. Het EM gefermenteerd plantextract is klaar voor gebruik wanneer de pH in de oplossing beneden 3.5 is. Doe het EM gefermenteerd plantextract met behulp van een trechter met een zeefje in plastic flessen.

 

Houdbaarheid:

Het EM gefermenteerd plantextract opslaan op een donkere koele plaats, waar de temperatuur constant is. Niet bewaren in de koelkast en niet in direct zonlicht. Het EM gefermenteerd plantextract binnen een maand na bereiding gebruiken. Let wel, ook EM gefermenteerd plantextract moet nog worden verdund voor gebruik.

 

Het gebruik van EM gefermenteerd plantextract:

 1. Voor bodemverbetering: sproei het EM gefermenteerd plantextract uit over de bodem in een verhouding van 1 : 1000. Gebruik een gieter, sproeier of een ander irrigatiesysteem.
 2. Sproei het EM gefermenteerd plantextract over de planten als bladbemester in een verhouding van 1:500 tot 1:1000.
 3. Begin te spuiten na het ontkiemen en voordat ziekten en plagen zich voordoen.
 4. Sproei ‘s morgens of na zware regenval.
 5. Het EM gefermenteerd plantextract regelmatig toedienen.
 6. De combinatie van EM gefermenteerd plantextract met EM5 is meer effectief.

 

Tuin- en akkerbouw.

Voorbereidende bodembewerking.

1-2 maanden voor het zaaien of planten 1000 kg Bokashi per ha, tezamen met 100 liter EM-oplossing in de bodem inwerken en de bodem bewerken.

Na de bodembewerking is het aan te bevelen de bodem te bedekken met stro, hooi of plastic folie. Dit houdt de bodem vochtig, waardoor EM zich vermeerdert en de ontwikkeling van onkruiden voorkomt.

 

Het behandelen van zaad.

Dompel zaden, bollen en knollen onder in een EM-oplossing gedurende één uur en pootaardappelen 30 minuten. Zaden, bollen en knollen worden op deze wijze geënt met EM, ter voorkoming van ziekten en plagen. Na het zaaien of poten van bollen of knollen, bespuiten met EM-oplossing 100 liter per ha. Vervolgens EM5 in een oplossing van 1:1000 1-2 keer per week, om ziekten en plagen te voorkomen.

 

Het overplanten van zaailingen.

Eén week voor het planten van zaailingen een EM-oplossing 100 Liter per ha. Nadat de planten zich hebben gezet, een EM-oplossing 100 liter per ha. verspuiten.

 

De groeiperiode.

Tijdens de groei één maal per week gedurende een maand. Meerdere aanwendingen veroorzaken geen problemen en zullen effectiever zijn. Spuit in het begin van de groeiperiode echter vaker. Als de groei gunstig verloopt, kunnen de intervallen tussen de bespuitingen worden verlengd.

Ter voorkoming van plagen en ziekten dient EM5 om de 7 -14 dagen gesproeid te worden op en onder de bladeren. Toevoeging van melasse in EM5 verhoogt de werkzaamheid. EM5 niet verspuiten in een lagere verhouding dan 1:500. Geef Bokashi als aanvullende bemesting; niet te veel Bokashi ineens. Bokashi mag niet óp de planten worden gegeven, maar rondom de planten op de grond.

Het gebruik van landbouwchemicaliën, in het bijzonder fungiciden, vermindert de werkzaamheid van EM met 50 %.

 

Oogst.

Laat alle oogstafvallen op het land, zelfs zieke en aangetaste planten, EM-oplossing 100 liter per ha. aanbrengen. De bodem afdekken met stro, hooi of plastic folie. Na deze behandeling kan na 14 dagen tot één maand opnieuw worden geplant.

 

Fruitteelt.

Voor het planten Bokashi en ander organisch materiaal (compost) in het plantgat aanbrengen. Na het planten een mulchlaag aanbrengen van stro, hooi, afgevallen bladeren en besproeien met EM-oplossing 1 liter per ha. Tijdens de groei regelmatig een EM-oplossing geven van 100 Liter per ha. Spuit EM5 (1: 500 – 1000) regelmatig over de fruitbomen of struiken om ziekten of plagen te voorkomen.

Na de oogst een EM-oplossing 100 Liter per ha. en 1 kg Bokashi per vierkante meter boomschijf.

Het is belangrijk om de bodem altijd bedekt te houden met een mulchlaag van bijvoorbeeld afgemaaid gras, oogstafvallen etc. Dit mulchen verbetert de bodemstructuur en daardoor de water- en luchthuishouding.

 

Het mulchen met EM.

Mulchen met gras is zeer belangrijk in de natuurlijke landbouwmethode. Voordelen van het mulchen zijn: het voorkomen van bodemerosie, het vochtig houden van de bodem, het verhogen van de bodemtemperatuur, het creëren van goede leef-omstandigheden voor EM micro-organismen, het onderdrukken van onkruiden en het verbeteren van de fysische toestand door het geven van organisch materiaal. Plus te voorzien in de nodige voedingsstoffen (in het bijzonder wateroplosbare Kali) voor de gewassen. Het aanbrengen van Bokashi en het geven van een EM-oplossing op de mulchlaag verhoogt de effectiviteit.

 

EM in de veehouderij.

Het effect van EM in de veehouderij.

 1. Vermindering van stank in de stallen.
 2. Vermindering van vliegen en parasieten.
 3. Verbetering van de gezondheid van de dieren.
 4. Vermindering van stress.
 5. Kwaliteitsverbetering van het vlees.
 6. Bevordering van de vruchtbaarheid.

Toepassing van EM:

 1. In de vorm van Bokashi als veevoedingsadditief.
 2. Toevoeging van EM1 in het drinkwater.
 3. Verneveling van EM mengsel in de stallen.
 4. Verspreiding van EM Bokashi op de ligplaatsen.

 

1. Het aanwenden van EM-Bokashi als veevoedingsadditief.

Aanmaak van eetbare Bokashi als een voedingsadditief. Deze Bokashi verbetert de darmflora, met als resultaat een betere voederconversie en een betere gezondheid van het vee.

Ingrediënten:

 1. Rijstzemelen
 2. Tarwezemelen
 3. Melasse
 4. EM1
 5. water

100 Liter
100 Liter
200 cc
200 cc
20-30 Liter

Deze Bokashi kan worden toegevoegd aan de veevoeding. Koeien twee handen vol per dag, kalveren 1 handvol per dag, varkens 1 handvol per dag, biggen iets minder. Bokashi als voedingsadditief mag 1 tot 5 % van het voer uitmaken. Dient dagelijks te worden gegeven.

 

2. EM in het drinkwater.

EM1 verbetert de darmflora, met als resultaat een betere voederconversie en een betere gezondheid.

Toediening:

EM1 toevoegen aan het drinkwater in verhouding 1:1000 – 1:5000.

 

3. Verneveling van EM in de stallen.

Een slecht stalklimaat en ziekten bij het vee worden veroorzaakt door een toenemend aantal schadelijke micro-organismen. Deze produceren schadelijke en giftige stoffen, zoals ammoniak, waterstofsulfiden, methaan, koolwaterstoffen, chloorwaterstoffen en vele andere schadelijke gassen. EM onderdrukt de toename van schadelijke micro-organismen, waardoor het stalklimaat verbetert en de hygiëne in de stal toeneemt.

Ingrediënten voor EM in de stal:

 1. Water
 2. Melasse
 3. EM1

100 liter
1 liter
1 liter

Bronwater is beter dan leidingwater (chloor).

Bereidingswijze:

 1. Vermeng de melasse met warm water; de melasse dient volledig opgelost te zijn.
 2. Vermeng de opgeloste melasse met 1 Liter EM.
 3. Doe 100 liter water in een plastic container, tezamen met het mengsel uit punt 2.Sluit de container vervolgens luchtdicht af.
 4. Plaats de container op een warme plaats (20 -35 graden Celsius), niet in direct zonlicht. Het mengsel is, na 1 -2 dagen, klaar voor gebruik. Het mengsel dient echter binnen 3 dagen na het prepareren te worden gebruikt.

 

Toepassing:

De stalvloeren, muren, plafonds en zelfs het vee besproeien met dit EM mengsel. Spuit 1-2 Liter per m2 om de 3 – 7 dagen. Wanneer de stank verdwenen is, kan het aantal bespuitingen drastisch worden verminderd.

 

Belangrijke kenmerken van EM.

1. EM micro-organismen zijn de kleinste eenheden van het leven.

EM verschilt totaal van kunstmeststoffen en landbouwchemicaliën. Het is belangrijk te weten dat EM de gunstige bacteriënpopulatie in de bodem verhoogt. Chemische kunstmeststoffen en landbouw-chemicaliën hebben dit vermogen absoluut niet. De zoute en zure invloeden van kunstmeststoffen oefenen zelfs een negatieve invloed uit op het bodemleven.

2. Het gebruik van kwalitatief goed water.

Het is belangrijk om kwalitatief goed water te gebruik voor EM-oplossingen, EM5 en Bokashi. Een goed waterfilter kan hierbij nuttig zijn.

3. Opslag van EM-oplossing

Het is wenselijk om EM-oplossingen binnen 3 dagen te gebruiken.

De houdbaarheid van EM1 is 6 maanden in een gesloten plastic container op een koele en donkere plaats (niet in de koelkast bewaren). Bij twijfel kan men aan de geur bepalen of EM nog goed is. EM heeft een zoetzure geur. Indien EM kwalijk ruikt (stinkt), dan niet meer gebruiken. Tijdens het openen van de fles EM kunnen er, doordat er zuurstof in komt, witachtige gistvlokken aan het oppervlak van EM ontstaan. Deze gistvlokken zijn volkomen onschadelijk.